Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities.
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: koper: een wederverkoper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in de deze branche of gelijkwaardige branche of een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die eindgebruiker is van door o3experts-shop.nl geleverde producten koop: de koop van een roerende zaak die wordt gesloten door een koper zoals die is omschreven in bovenstaande definitie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen o3experts-shop.nl en een koper waarop o3experts-shop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en voor iedere koop. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met o3experts-shop.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen.
1. Offertes van o3experts-shop.nl zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 2. Door o3experts-shop.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering en levering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering, plaatsing en vergunningskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 3. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 4.o3experts-shop.nl is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Order en offertebevestiging die ondertekend ontvangen zijn van de klant naar o3experts-shop.nl kunnen niet worden ontbonden van de koop.

Artikel 4. Levering.
1. De door o3experts-shop.nl geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min drie procent van de op de offerte, het bestelformulier, de website en/of de orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden afgeleverd of bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 4.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering onder rembours.

Artikel 5. Levertijd.
1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal o de bestellingen met bekwame spoed, normaal leveren wij binnen 2 werkdagen, doch ten minste binnen 30 dagen naar de koper verzenden. Is dit niet mogelijk door dat een product, niet op voorraad is, of er zijn om andere redenen vertraging (zoals overmacht), of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 30 dagen na de plaatsing van de bestelling bericht en heeft de koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 2. De door o3experts.nl opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen.
Het is o3experts-shop.nl toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is o3experts-shop.nl bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is o3experts-shop.nl er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door o3experts-shop.nl een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst dan wel teniet doen van de koop.
1. Een overeenkomst en/of een koop tussen o3experts-shop.nl en een koper kan onmiddellijk ontbonden dan wel teniet gedaan worden in de volgende gevallen: met uitzondering van producten die op maat gemaakt zijn zoals overeengekomen in een offerte, kortingen en afgeprijsde artikelen, tweede hands producten, indien na het sluiten van de overeenkomst en/of de koop aan o3experts-shop.nl omstandigheden ter kennis komen die o3experts-shop.nl goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien o3experts-shop.nl de koper bij het sluiten van de overeenkomst en/of de koop gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is o3experts-shop.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst dan wel de koop op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van o3experts-shop.nl schadevergoeding te vorderen. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan o3experts-shop.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dan wel de koop onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst dan wel de koop in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is o3experts-shop.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel de koop teniet te doen.

Artikel 10. Garantie.
1.o3experts-shop.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal, kleur- en tekstfouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderleveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor krassen en schrammen ontstaan door eigen toe doen van de koper. 2. Indien het product, materiaal of tekst fout vertoont, heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden binnen 2 werkdagen. o3experts-shop.nl kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 3. De garantie geldt niet indien fouten zijn terug te herleiden tot fouten in de bestelling door de koper. 4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. o3experts-shop.nl stelt zich niet aansprakelijk voor onkundige plaatsing en gebruik van de door o3experts-shop.nl geleverde producten. 5. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door o3experts-shop.nl geleverde voorschriften dan wel montagehandleiding; Vervoer van de zaken zonder bijgeleverd beschermingsmateriaal; Met nagels of (scherpe) voorwerpen toebrengen van krassen of lospeuteren van toegepaste materialen. 6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 7. o3experts-shop.nl geeft geen garantie op ozonapparatuur die niet door o3experts-shop zijn geïnstalleerd op in bedrijf zijn gesteld. Indien de koper zelf ozonapparatuur aansluit en in bedrijf zet wordt er geen garantie verleent. o3experts-shop.nl geeft alleen 10 jaar garantie op ozonapparatuur indien het door o3experts-shop.nl op locatie is aangesloten en op de geleverde factuur vermeld staat. 8. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consumentkoper. De regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. 9. o3experts-shop.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de geleverde producten of diensten. 10. o3experts-shop.nl annuleert de garantie wanneer de klant de producten zelf demonteert of aanpast. o3experts-shop.nl neemt hiervoor geen enkele verantwoording. 11. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van o3experts-shop.nl, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden. 12. o3experts stelt zich niet aansprakelijk indien de ozongeneratoren voor experimentele doeleinden worden gebruikt. Indien het geleverde product hierdoor schade oplevert aan het product zelf en/of derden of materiele schade waaronder brand of rookschade is o3experts in geen enkele zaak aansprakelijk te stellen. 13. Waterschade door onkunde en plaatsing door derden vallen niet onder garantie welke o3experts verstrekt. Wanneer o3experts een ozonapparaat installateert gaat de garantieduur in. Wanneer de klant zelf experimenteert en de installatie aansluit kan er rechten worden ontleent aan garantie.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door o3experts-shop.nl geleverde zaken blijven het eigendom van o3experts-shop.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met o3experts-shop.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 2. Door o3experts-shop.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan o3experts-shop.nl dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin o3experts-shop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van o3experts-shop.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht o3experts-shop.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen.
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Ozonapparatuur waaronder een ozongenerator kan niet retour worden gestuurd naar o3experts-shop.nl wanneer deze gebruikt is geweest of langer dan 30 dagen in het bezit is geweest bij de koper. 3.De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden.4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan o3experts-shop.nl worden geretourneerd binnen het zichttermijn. 6. Koper dient o3experts-shop.nl schriftelijk, via brief of e-mail, van de fout op de hoogte te hebben gebracht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging.
1. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 2. Indien o3experts-shop.nl met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 14. Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling via remboursbezorging plaats te vinden.2. Indien niet direct bij bezorging wordt betaald, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door o3experts-shop.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 3. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van o3experts-shop.nl en de verplichtingen van de koper ten opzichte van o3experts-shop.nl onmiddellijk opeisbaar zijn. 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 15. Incassokosten.
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste € 3.300,00 15%
over het meerdere tot € 6.600, 00 10%
over het meerdere tot € 16.000, 00 8%
over het meerdere 5%
2. Indien o3experts-shop.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.o3experts werkt in samenwerking met DAS incassobureau wanneer er niet tijdig geincasseerd kan worden of er een verzuim in de betaling geschiet. 4. Wanneer een opdracht niet wordt voldaan zal na berichtgeving door o3experts direct de betaling worden overgedragen aan DAS incasso.

Artikel 16. Aansprakelijkheid.
o3experts-shop.nl is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.2. o3experts-shop.nl is niet aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van o3experts-shop.nl of haar ondergeschikten; 3. De aansprakelijkheid van o3experts-shop.nl is beperkt tot het her leveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. 4. o3experts-shop.nl stelt zich niet aansprakelijk voor letsel die geleden is door een ozoninstallatie of ozonproducten afkomstig van o3experts-shop.nl. Het is de koper zijn verantwoordelijk om de meegeleverde handleiding grondig te bestuderen alvorens men het product in bedrijf stelt.

Artikel 17. Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daarom trend in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop o3experts-shop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor o3experts-shop.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van o3experts-shop.nl of in het bedrijf van haar leverancier daaronder begrepen. 2. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt na besteldatum, mag de consument de bestelling kosteloos annuleren. 3. Indien o3experts-shop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting.
De consument moet de gelegenheid hebben het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dat kan zijn de geschillencommissie of gelijkwaardige geschillencommissie, het geen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Zie verder de regels in de algemene voorwaarden van o3experts.nl. Een klacht moet schriftelijk worden gestuurd per email: info@o3experts.nl.

Artikel 19. Zichttermijn.
1. Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 30 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden/herroepen, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terug zending. Het eventueel al door de klant betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door o3experts-shop.nl. De kosten voor het retourzenden zijn voor de koper. De koop is der halve pas definitief als 30 werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Bij het sluiten van de overeenkomst moet de consument eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden zoals genoemd in onze webshop en op onze website onder algemene voorwaarden voor ontbinden of herroepen. Bij betaling van het genoemde bedrag op de factuur via internetbankieren of Ideal gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden van o3experts-shop.nl 2. Het zichttermijn is niet van toepassing bij koop of afstand als het om zaken gaat die: Tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; Duidelijk persoonlijk van aard zijn Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden Het product beschadigd is door toedoen van de koper. o3experts-shop.nl zal er alles aan doen om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Indien wij deze termijn niet halen wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Op maat gemaakte producten in opdracht van de klant kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 20. Afbeeldingen en specificaties.
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van o3experts-shop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij o3experts-shop.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag niet worden gebruikt voor commerciële en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van o3experts-shop.nl.

Artikel 21. Aansprakelijkheid / Letsel.
1. o3experts-shop.nl is op geen enkel wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen of schade, letsel door onkundig gebruik of door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies m.b.t. het gebruik van ozonapparatuur van o3experts.nl. U kunt geen enkel bezwaar maken op letsel dat is opgedaan uit onkundig gebruik of aanpassing aan de ozon gerelateerde producten. 2.Indien bij plaatsing van een ozoninstallatie door o3experts-shop.nl de installatie niet naar wens is of niet het resultaat geeft zoals aangegeven, zal o3experts-shop.nl een advies geven hierin te handelen. Indien men dit advies niet opvolgt, dan kunt u geen enkel bezwaar maken nog gerechtelijke procedures volgen. U kunt aan de hand van het resultaat of effect van de zelf geplaatste ozoninstallatie geen enkel bezwaar maken, zowel schriftelijk als juridisch niet.

Artikel 22. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen o3experts-shop.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. Veluwe en Twente Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand koming van de onderhavige transactie.